ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (оцініть матеріал)
Loading...

ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку для робітників
та службовців КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ “КОНОТОПСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІМ. АКАДЕМІКА МИХАЙЛА ДАВИДОВА»

І. Загальні положення
Відповідно до Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку він вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, в тому числі на належні і здорові умови праці, на заробітну плату не нижчу від зазначеної Законом. Держава гарантує громадянам захист від незаконного звільнення. Обов’язок і справа честі громадянина – сумлінна праця в обраній ним сфері суспільно-корисної діяльності, дотримання трудової дисципліни. Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної праці, свідомим ставленням до роботи.

IІ. Порядок прийняття і звільнення працівників
Працівники реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору.
Трудовий договір може бути:
а) безстроковим;
б) на визначений строк;
в) на час виконання певної роботи.
При укладанні трудового договору, громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує його особу, трудову книжку і документ про освіту, про стан здоров’я та інші документи, які передбачені чинним законодавством.
Відповідно до Основ законодавства України про Охорону здоров’я медичною і фармацевтичною діяльністю можуть займатись особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, що встановлюються Міністерством охорони здоров’я України.
Забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, прописку та документи, подання яких не передбачено законодавством.
Укладання трудового договору оформлюється наказом власника або уповноваженого ним органом про зарахування працівника на роботу.
Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника фактично було допущено до роботи відповідною посадовою особою.

До початку роботи за укладеним трудовим договором адміністрація зобов’язана:
– роз’яснити працівникові його права та обов’язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до діючого законодавства і колективного договору;
– визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідним для роботи засобами;
– провести інструктаж працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.
На всіх працівників, які працюють у закладі, установі понад п’ять днів, заводяться трудові книжки у порядку, встановленому законодавством.
Працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених законодавством.
Припинення трудового договору може мати місце тільки на підставах, передбачених законодавством.
Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на не визначений строк, попередивши про це адміністрацію письмово за два тижні. При розірванні трудового договору з поважних причин, передбачених діючим законодавством, адміністрація повинна розірвати договір в строк, про який просить працівник.
Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган не виконує законодавство про охорону праці, умови колективного договору в цих питань.
Строковий трудовий договір підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором.
Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу може бути проведено лише за попередньою згодою профспілкового органу крім випадків, передбачених законодавством.
Припинення трудового договору оформляється наказом адміністрації.
В день звільнення адміністрація зобов’язана видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок. У разі звільнення працівника з ініціативи адміністрації у день звільнення необхідне видати йому копію наказу про звільнення з роботи. День звільнення вважається останнім днем роботи.

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКА
Працівники зобов’язані:
– працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу, додержуватись трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, утримуватись від дії, що заважають іншім працівникам виконувати їх трудові обов’язки;
– дотримуватись професійних обов’язків, зокрема щодо вимог професійної етики, деонтології, збереження лікарської таємниці, надання першої невідкладної медичної допомоги громадянам у разі нещасного випадку та інших екстремальних ситуацій, пропагувати здоровий спосіб життя;
– додержуватись зобов’язань з охорони праці, передбачених колективним договором;
– проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;
– систематично підвищувати рівень професійних знань та майстерності; утримувати у порядку і чистоті своє робоче місце, підтримувати чистоту у відділенні, кабінеті, а також на території установи, передавати своє робоче місце, пристрої та обладнання в належному стані.

ОБОВЯЗКИ ВЛАСНИКА АБО УПОВНОВАЖЕНОГО НИМ ОРГАНУ

Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний:
– правильно організовувати працю працівників, щоб кожен працював за своєю спеціальністю, кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце;
– уважно ставитись до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови праці та побуту;
– неухильно дотримуватись законодавства про працю та охорону праці;
– постійно контролювати рівень знань та дотримання працівниками вимог з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони;
– вживати необхідних заходів щодо профілактики виробничого травматизму, професійних та інших захворювань працівників, своєчасно надавати пільги та компенсації у зв’язку з шкідливими умовами праці у випадках, передбачених законодавством (скорочений робочий день, додаткові відпустки), забезпечити працівників відповідно до діючих норм і положень спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;
– забезпечувати систематичне підвищення професійної кваліфікації працівників;
– всіляко розвивати форми організації і стимулювання праці, здійснювати заходи щодо підвищення ефективності праці колективу, організовувати вивчення, поширення і впровадження передових методів праці;
– сприяти створенню в трудовому колективі ділової творчої обстановки, всіляко підтримувати і розвивати ініціативу та активність працюючих ;
– забезпечувати трудову і виробничу дисципліну, постійно здійснюючи організаторську, економічну й виховну роботу, спрямовану на її зміщення, формування стабільних трудових колективів, застосовувати дисциплінарні стягнення до порушників трудової дисципліни, враховуючи при цьому думку трудових колективів.
– Працівник, який з`явився на роботу в нетверезому стані звільнюється відповідно до КЗпП

РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

Працівники КЗ «КОНОТОПСЬКА ЦРЛ ІМ. АК. М. ДАВИДОВА» працюють по 5-ти денному робочому тижню з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00 годин, п’ятниця з 8-00 до 15-45 годин.
1. Адміністрація:
Робочий день з понеділка по четвер з 8-00 до 17-00 годин, п’ятниця з 8-00 до 15- 45 годин. Обідня перерва з 12-00 до 12-45 годин.
2. Бухгалтерія:
Робочий день з понеділка по четвер з 8-00 до 17-00 годин, п’ятниця з 8-00 до 15- 45 годин. Обідня перерва з 12-00 до 12-45 годин.
3. Стаціонари:
І зміна – з 8-00 до 20-00
II зміна – з 20.00 до 8.00 (прийом їжі на протязі робочого дня)
4. Поліклініка для дорослих працює:
I зміна – з 8-00 до 15-42
II зміна – з 11.00 до 18.42 (прийом їжі на протязі робочого дня)
Медреєстратори та молодші медсестри згідно графіку змінності:
I зміна – з 7-00 до 15-00
II зміна – з 10.00 до 18.00 (прийом їжі на протязі робочого дня)
Дільничним лікарям терапевтам, лікарям загальної практики – сімейної медицини, середньому медичному персоналу, що працюють у суботні дні, надавати дні відпочинку протязі наступного робочого тижня.
Медичний персонал пункту невідкладної медичної допомоги для дорослого населення ЦРЛ
I зміна – з 8-00 до 20-00
II зміна – з 20.00 до 08.00 (прийом їжі на протязі робочого дня)
5. Дитяча поліклініка працює:
I зміна – з 8-00 до 15-42
II зміна – з 9-58 до 18-50 (прийом їжі на протязі робочого дня)
Медреєстратори згідно графіку змінності:
I зміна – з 7-30 до 15-12
II зміна – з 10.08 до 17.50 (прийом їжі на протязі робочого дня).
Лікарі педіатри, середній медичний персонал працюють у суботу за рахунок скорочення робочого часу на протязі робочого місяця.
6. Жіноча консультація з 8-00до 15.42
7. Стоматологічна поліклініка:
Лікарі працюють 6 годин 36 хвилин з 8-00 до 14.36. Середній медичний персонал працює – 6 годин 36 хв. Зубні техніки працюють – 6 годин 36 хвилин. Молодший медичний персонал – 8 годин. Лікарі, середній, молодший медичний персонал працюють у суботу за рахунок скорочення робочого часу на протязі робочого місяця.
8. Клінічна лабораторія:
Робочий день працівників 7 годин 42 хв., крім працівників, які працюють з шкідливими умовами праці, у яких робочий день – 7 годин 12 хвилин. Робочий день молодшого медичного персоналу – 8 годин.
9. Відділення променевої діагностики: робочий день працівників – 6 годин.
10. Тубдиспансер, туб. відділення, наркологічний диспансер, наркологічне відділення:
Робочий день всіх працівників – 7 годин 02 хв. (прийом їжі на протязі робочого дня)
11. Молодшим медсестрам дорослої поліклініки, дитячої поліклініки, стоматологічної поліклініки, протитуберкульозного диспансеру, наркологічного диспансеру, жіночої консультації початок роботи згідно графіка з 7-00 годин.
12. Відділення переливання крові:
Робочий день завідуючого – 7 годин 42 хвилин, медичної сестри – 7 годин 42 хв., операційної сестри – 7 годин 12 хв., інший медичний персонал працює – 8 годин.
13. Харчоблок:
– перша зміна працює – з 5-30 до 16-30;
– друга зміна працює – з 7-00 до 18-00 (прийом їжі на протязі робочого часу).
14. Дитяча молочна кухня:
з 7-00 до 20-00 згідно графіку змінності, обідня перерва складає 1 годину.
15. Пральня:
– працівники працюють з 8-00 до 16.30.
16. Водіям лікарні, які працюють в суботні дні для обслуговування викликів до хворих міста, додається додатково вихідний день на протязі наступного робочого тижня.
В установах охорони здоров’я дозволяється працювати до 12 годин у зміну. Призначення робітника на роботу на протязі двох змін забороняється.
Графіки змінності доводяться до відома працівника не пізніше ніж за 1 місяць до введення їх в дію. Працівники чергуються по змінах рівномірно.
Перехід з однієї зміни у іншу повинен проходити через тиждень, у години вказані графіками змінності.
Тривалість перерви в роботі між змінами має бути не меншою подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні (включаючи і час перерви на обід).
Час перевдягання перед початком та після закінчення трудового дня не входить в облік робочого часу.
На безперервних роботах забороняється залишати роботу до приходу змінного працівника.
У випадку неявки змінного працівника заявляється про це старшому по роботі, котрий зобов’язаний негайно прийняти заходи по заміні працюючого іншим працівником.
Згідно пункту 3.2. розділу 3 “Охорона праці та здоров”я, умови праці та відпочинку” ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2014-2016 роки визначений перелік робіт, на яких за умовами виробництва працівник не має права відлучитись з робочого місця та використовувати час обідньої перерви на сій розсуд: надання обідньої перерви для медичних працівників 5-7 хв. в рахунок робочого часу.
3.2. Визначити, що особливості регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників, робота яких безпосередньо пов’язана з обслуговуванням населення та об’єктів підвищеної небезпеки, встановлюються галузевими угодами або колективними договорами.)
Надурочні роботи не допускаються.
Чергування, надання щорічних відпусток встановлюється адміністрацією за згодою профспілкового комітету організації, підприємства, з урахуванням необхідності забезпечення нормальної роботи установи, підприємства та сприятливих умов для відпочинку працівників. Графік відпусток складається на кожний календарний рік.

ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

За успішне і сумлінне виконання свої трудових обов’язків до працівників застосовуються слідуючі заохочення:
а) оголошення подяки;
б) видача премії;
в) нагородження цінним подарунком;
г) нагородження почесними грамотами.
За особливі трудові заслуги працівники представляється у вищі органи до заохочення, нагородження орденами, медалями, нагрудними значками і до присвоєння почесних звань і звання кращого працівника за даною професією.
Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надають в першу чергу переваги та пільги в галузі соціально-культурного і житлово-побутового обслуговування. Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі.

Порядок вирішення трудових спорів

Якщо у працівника виникають трудові спори щодо виконання роботи чи пов`язані з роботою, крім випадків трудових спорів передбачених КЗпП, вони вирішуються таким чином:
• керівник відділення повинен дати відповідь працівнику протягом трьох робочих днів з моменту, коли йому стало відомо про трудовий спір;
• якщо трудовий спір не вирішено на цьому рівні, повноважний підрозділу або сам працівник звертається до членів профкому;
• члени профкому протягом п`яти днів спільно з представниками адміністрації, до якого звернувся працівник проводять розгляд трудового спору;
• у разі не вирішення трудового спору працівник має право звернутися до комісії з трудових спорів (КЗ «КОНОТОПСЬКА ЦРЛ ІМ. АК. М. ДАВИДОВА»).
При незадовільному вирішенню спору, працівник має право звернутися до Сумської обласної профспілки працівників охорони здоров`я, для подальшого вирішення спору.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків, тягне за собою вжиття заходів дисциплінарного стягнення або громадського впливу. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:
а) догана;
б) звільнення.
За систематичне невиконання працівником, без поважних причин, трудових обов’язків, якщо до нього раніше застосовувались заходи дисциплінарного чи громадського стягнення, за прогул без поважної причини або за появу на роботі у нетверезому стані наркотичному чи токсичному стані працівник може бути звільнений з роботи по ініціативі адміністрації.
Прогулом вважається відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин.
Власник або уповноважений ним орган має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.
Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу.
До застосування стягнення від порушника трудової дисципліни повинні зажадати письмові пояснення. Відмова працівника дати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.
За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване тільки одне дисциплінарне стягнення.
Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення з роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування працівника у відпустці.
Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
Стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку.
Якщо протягом року з дня накладення стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення.
Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи щодо заохочення до працівника не застосовуються.Вам буде цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.